Get Adobe Flash player

Od 1 września 2011 r. Biblioteka Pedagogiczna  wchodzi w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Zasięgiem działania obejmuje powiaty: lubiński i polkowicki.

Celem biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych nauczycieli, studentów oraz innych użytkowników zainteresowanych problemami kształcenia i wychowania, prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej, współpraca z placówkami oświatowymi i wychowawczymi.

alt

ZADANIA :

Do najważniejszych zadań statutowych biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz działalność informacyjna i pedagogiczna.

  • * prowadzenie przysposobienia czytelniczego - uczenie posługiwania się katalogami, kartotekami i wydaw. informacyjnymi
  • * przygotowanie literatury do rad szkoleniowych
  • * wspieranie nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej - gromadzenie materiałów metodycznych, przygotowywanie zestawów bibliograficznych   dotyczących aktualnej  problematyki szkolnej, prowadzenie lekcji bibliotecznych    
  • * wsparcie nauczycieli w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego - np. udostępnianie materiałów przydatnych w pisaniu planów rozwoju zawodowego
  • * organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli-bibliotekarzy
  • * udzielanie pomocy i instruktażu nauczycielom-bibliotekarzom
  • * promowanie kultury czytelniczej i nowatorstwa pedagogicznego poprzez: wystawy tematyczne, wykazy nowości, zestawienia tematyczne,
Od września 2001 roku czytelnicy mają do dyspozycji 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Biblioteka świadczy także usługi kserograficzne.

W 2011 roku rozpoczęło swoją działalność Lubińskie Koło Biblioterapeutyczne, którego siedzibą jest Biblioteka Pedagogiczna.