Get Adobe Flash player

  

ŚWIETLICA 

SZKOLNA

 

FORMULARZE

>> ZGŁOSZENIE

>>UPOWAŻNIENIE

>> WYPRAWKA

  

  

  

  

ŚWIETLICA CZYNNA W GODZINACH 6:45 - 15:30 

 


 


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie 

 

Cele i zadania świetlicy szkolnej:

 

Celem ogólnym jest zapewnienie uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły, zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

 

Zagadnienia szczegółowe:

 

Świetlica szkolna realizuje zadania wychowawczo - opiekuńcze poprzez:

 • pomoc w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej

oraz manualnej uczniów,

 • zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w niej dzieciom,
 • kształtowanie postaw moralno - społecznych  oraz przestrzeganie zasad kultury życia codziennego,
 • wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego,
 • pobudzanie aktywności społecznej uczniów m.in. poprzez udział w zajęciach dodatkowych, konkursach,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
 • stymulowanie postawy twórczej,
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów,
 • wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia,
 • współpracę ze środowiskiem rodzinnym, dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz pielęgniarką,
 • współpracę z biblioteką szkolną w celu uwrażliwiania na kulturę i nabycie nawyku korzystania z książek.

 

Założenia organizacyjne:

 

1.    Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej, jest wniosek rodziców lub opiekunów prawnych spisany i wypełniony według ustalonego wzoru.

2.    Świetlica jest czynna w godzinach od 6.45 do 15.30.

3.    Opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej sprawują wychowawcy świetlicy.

 

Reguły obowiązujące w świetlicy:

 

1.    Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. Staramy się być dla siebie mili i uprzejmi.

2.    Wszyscy dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek i gier.

3.    Nie przeszkadzamy sobie nawzajem oraz wychowawcom podczas prowadzenia zajęć.

4.    Wykonujemy polecenia wychowawców i opiekunów.

5.    Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.

6.    Nie wychodzimy z sali bez zgody wychowawcy.

7.    Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i jesteśmy zawsze w zasięgu wzroku wychowawców podczas pobytu na spacerach.

8.    Po skończonych zajęciach lub zabawie zostawiamy po sobie porządek.

9.    Przed posiłkiem, po zajęciach oraz po przyjściu ze spaceru lub boiska starannie myjemy ręce.

10.  Zwracamy szczególną uwagę na dzieci młodsze lub mniej samodzielne.

11. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za braki w wyposażeniu świetlicy powstałe z winy dziecka. 

 

Nagrody i kary:

Nagrody:

1.    Pochwała wychowawcy świetlicy.

2.    Wyróżnienie przez wychowawcę na forum świetlicy.

3.    Pochwała przed wychowawcą lub rodzicami.

4.   Dyplom.

5.   Nagroda rzeczowa.

Kary:

1.   Upomnienie wychowawcy świetlicy.

2.   Nagana udzielona przez wychowawcę na forum świetlicy.

3.   Powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy.

4.   Powiadomienie dyrekcji szkoły.

 

Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.

 

Świetlica działa w oparciu o:

 • Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej,
 • Roczny plany pracy,
 • Ramowy plan dnia,
 • Regulamin świetlicy,
 • Harmonogram pracy świetlicy,

Harmonogram przywozów i odwozów uczniów.