Get Adobe Flash player              MOJA PRZYSZŁOŚĆ

ZACZYNA SIĘ TERAZ

 

alt

 

„Moja przyszłość zaczyna się teraz”

 

W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie realizowany jest projekt pt "„Moja przyszłość zaczyna się teraz”

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt „Moja przyszłość zaczyna się teraz” skierowany jest do uczniów w wieku 14-19 lat z klas I-III specjalnych szkół gimnazjalnych należących do powiatu lubińskiego.

Celem głównym w/w projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wzrost ich kompetencji kluczowych i podniesienie jakości i atrakcyjności dotychczasowej oferty i poszerzenie jej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Oferowane formy zajęć dodatkowych

Dla uczniów Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim w Lubinie zaplanowano:

 1. Zajęcia komputerowe – 1 godzina co 2 tygodnie, z podziałem na grupy.
 2. Trening pamięci- 1 godzina co 2 tygodnie, z podziałem na grupy
 3. Trening Umiejętności i kompetencji społecznych - 1 godzina co 2 tygodnie, z podziałem na grupy
 4. Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego- 1 godzina co 2 tygodnie, z podziałem na grupy.
 5. Konsultacje pedagogiczno- diagnostyczne- 1 godzina w tygodniu, spotkania indywidualne
 6. Konsultacje psychologiczno- diagnostyczne- 1 godzina w tygodniu, spotkania indywidualne

Dla uczniów Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lubinie zaplanowano:

 1. Zajęcia komputerowe – 1 godzina co 2 tygodnie
 2. Zajęcia Szkoła Twórczego Gotowania- 3 godziny co 2 tygodnie
 3. Zajęcia Szkolny Dekorator Wnętrz- 2 godziny co 2 tygodnie
 4. Konsultacje pedagogiczno- diagnostyczne- 1 godzina w tygodniu, spotkania indywidualne
 5. Konsultacje psychologiczno- diagnostyczne- 1 godzina w tygodniu, spotkania indywidualne

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczniów do projektu

Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Uczennice i uczniowie mają prawo brać udział w kilku formach zajęć dodatkowych zaplanowanych w projekcie; zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami dodatkowego wsparcia

Rekrutację przeprowadza się na podstawie:

1/ analizy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

2/ analizy zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznych

3/ analiz kwestionariuszy sprawności psychoruchowych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym

4/ analizy badań logopedycznych

5/ analizy osiągnięć szkolnych na podstawie dotychczasowych ocen opisowych uczniów

Uczestnikiem projektu może być uczeń lub uczennica klasy I – III uczęszczający(a) do specjalnych szkół gimnazjalnych z terenu powiatu lubińskiego, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić barierę w dalszym rozwoju.

Prawa i obowiązki uczestników projektu „ Moja przyszłość zaczyna się teraz”.

Warunkiem uczestnictwa ucznia w zajęciach  jest podpisanie  Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym przez rodzica ucznia (opiekuna prawnego), zakwalifikowanego do udziału w poszczególnych zajęciach i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w projekcie.

Uczeń - uczestnik projektu ma przede wszystkim prawo do:

1/ bezpłatnego udziału w projekcie,

2/ rezygnacji z udziału w zajęciach, spowodowanej ważnym względem osobistym lub zdrowotnym.

3/ w szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania), uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnej rezygnacji, podpisanego również przez rodzica/opiekuna prawnego.

4/ w razie nieobecności uczestnika projektu na zajęciach rodzic/opiekun prawny ma obowiązek usprawiedliwić pisemnie tę nieobecność.

Koordynator szkolny projektu

Aldona Karlak

 

Moja przyszłość- „Mistrz w zawodzie”

 

 Jako kontynuacja projektu „Moja przyszłość” i podsumowanie wiedzy na temat zawodów odbył się konkurs międzyszkolny. Celem było zarówno dostarczenie młodzieży informacji w zakresie wiedzy o zawodach, informacji edukacyjno-zawodowej a także jej utrwalenie. Uczniowie rozwiązywali zadania teoretyczne, ale mieli też do wykonania nie lada zadania: wykonanie różnych potraw z wykorzystaniem sprzętu gospodarstwa domowego.

A były to:

1. Naleśniki z serem – z użyciem naleśnikarki

2. Hot-dogi -  z użyciem narzędzia do wykonywania hot-dogów

3. Mięso w warzywach - z użyciem kombiwaru

4. Sok owocowy - z użyciem robota wieloczynnościowego

5. Surówka jarzynowa- z użyciem robota wieloczynnościowego

Wszystkie klasy wykonały zadania bardzo dobrze i poradziły sobie znakomicie ze sprzętem gospodarstwa domowego.

Organizatorkami konkursu były nauczycielki: E. Rękawiczna, L. Fuczek, G. Czwaczka, M. Liminowicz, E. Adamik, I. Wszoła, A. Karlak.

 

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

 

 

            W roku szkolnym 2014/2015 w ramach kontynuacji działań projektu „Moja przyszłość” utworzony został szkolny Ośrodek Kariery. Działania podejmowane w tym roku szkolnym mają na celu określenie predyspozycji i preferencji zawodowych oraz  pomoc w zaplanowaniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, oraz przygotowanie uczniów do realnej samodzielności. W działania szkoły zostały wprowadzone działania kontynuujące wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez: realizacje zadań w toku zajęć techniki, plastyki, informatyki, matematyki, j. polskiego, godzin wychowawczych, wiedzy o społeczeństwie, funkcjonowania w środowisku, terapii pedagogicznej, terapii indywidualnej psychologa,   wdrożenie projektu „Jak zostać kucharzem?”, poszerzenie zbiorów bibliotecznych w zakresie preorientacji zawodowej -  filmy, informatory, poradniki, opracowanie i wdrożenie planu Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego, kontynuowanie działań w  Szkolnym Programie Promocji Zdrowia i Profilaktyki, organizowanie i udział w konkursach międzyszkolnych i szkolnych. Wszelkie podjęte przez nas działania mają na celu wzrost umiejętności ucznia oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie i dokonania właściwego wyboru zawodu.

ZAPRASZAMY UCZNIÓW GIMNAZJUM
 NA SPOTKANIA W GODZINACH:

 

CZWARTEK-15.30-16.00-SALA 11 - P. D.SZPOTON

PIĄTEK- 14.30-15.00- SALA 11 - P. D.SZPOTON

PONIEDZIAŁEK- 15.00-16.00 - SALA 9 - P. E. JAGIELSKA

 

 „Szkolny dekorator wnętrz”

 

W ramach projekt „Moja przyszłość zaczyna się teraz” realizowane są zajęcia „Szkolny dekorator wnętrz”. Program skierowany jest do uczniów w wieku gimnazjalnym. Zajęcia odbywają się w grupie sześcioosobowej. Uczestnikami zajęć są następujący uczniowie: Krystian Arendarski, Tomasz Łada – Bieńkowski, Magda Mazurek, Piotr Rams, Izabela Sachno, Urszula Stelmasińska.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie u uczniów zainteresowań i uzdolnień plastycznych niezbędnych w dbaniu o estetykę otoczenia oraz kształtowanie umiejętności potrzebnych do wykonania dekoracji okolicznościowych. Inspiracją do realizowanych treści nauczania są „Plastyczne wędrówki przez cztery pory roku” - tematyka zajęć została podzielona z uwzględnieniem charakteru pór roku oraz świąt okolicznościowych. Poza tym w projekcie zostały ujęte tematy tzw. dowolne, których celem  jest kształtowanie wyobraźni i umiejętności planowania dekoracji w wielu aspektach. Zajęcia plastyczno – dekoratorskie mają również znaczenie terapeutyczne tzw. „Terapia przez sztukę”. Działają one uspakajająco, pozwalają  na wydłużenie czasu koncentracji uwagi, rozbudzają zmysł estetyczny oraz poprzez efekt końcowy podnoszą poczucie własnej wartości. Dodatkowo dla umilenia zajęć wykorzystana jest muzyka relaksacyjna. Uczniowie bardzo lubią uczestniczyć w zajęciach, podczas których zdobywają cenną wiedzę oraz miło spędzają czas. 

 

"Jesienne inspiracje"

 

„Jesienny pejzaż”  - prace wykonane przez uczniów biorących udział w projekcie.

 

„Słoneczniki w wazonie” – kompozycja jesiennego bukietu.

„Uroki zimy”

Izabella Sachno, Magda Mazurek i Krystian Arendarski w trakcie malowania „Zimowego pejzażu”

„Zimowy pejzaż” wykonaniu Magdaleny Mazurek.

„Dekoracja świątecznego stołu” w wykonaniu uczestników projektu.

„Karnawałowe maski” – przygotowania do szkolnej zabawy karnawałowej.

„W wiosenny  nastroju” 

Izabela Sachno, Urszula Stelmasińska oraz Magda Mazurek wykonują „Ozdoby Wielkanocne”

Uczestnicy projektu: Urszula Stelmasińska, Magdalena Mazurek, Izabela Sachno, Krystian Arendarski, Piotr Rams, Tomasz Łada - Bieńkowski.

Świąteczne kartki wykonane przez uczestników projektu.

 

                                                   opracowanie: Aniela Rodziewicz, opiekun zajęć „Szkolny dekorator wnętrz” 
 

Pracują nad swoją przyszłością....

 

            Od października 2013 roku uczniowie gimnazjum naszej szkoły pilnie i systematycznie  gromadzą wiedzę i kształtują swoje umiejętności w kierunku wyboru przyszłego zawodu. W ramach Szkolnego Ośrodka Karier realizowane są atrakcyjne zajęcia mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. W projekcie bierze udział 12 uczniów klas gimnazjalnych a zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele. Celem zajęć warsztatowych z doradztwa zawodowego jest dostarczenie uczniom informacji w zakresie wiedzy o zawodach, informacji edukacyjno-zawodowej. Podczas zajęć komputerowych młodzież doskonali umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania wiadomości oraz opracowywania dokumentów aplikacyjnych. Uczniowie trenują również swoją pamięć w celu poprawy koncentracji uwagi, poznania technik pamięciowych i poprawy komunikacji. Podczas treningu umiejętności i kompetencji społecznych kształtują umiejętności nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych, postawy asertywne oraz poznają sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Odbywają się również indywidualne konsultacje pedagogiczno-diagnostyczne i psychologiczno-diagnostyczne, mające na celu określenie predyspozycji i preferencji zawodowo- osobowościowych oraz pomóc w zaplanowaniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wśród bogatej oferty znajdują się również zajęcia Szkolnego Dekoratora Wnętrz, które doskonalą umiejętności manualne, rozwijają twórczą wyobraźnię, oraz pozwalają na poznanie różnych technik dekoracji. 
           Szkoła Twórczego Gotowania rozwija zainteresowania kulinarne, oraz przygotowuje uczniów do nabycia umiejętności w zakresie posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego. Tak różnorodne zajęcia z pewnością ułatwią młodzieży wybór przyszłego zawodu oraz przygotują ich do pełnienia wielu ról w społeczeństwie. 

                                                                                  Szkolny opiekun projektu A. Karlak


Szkoła Twórczego Gotowania” w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych

 

       W roku szkolnym  2013/2014 w ZSiPO w Lubinie realizowany jest projekt  systemowy  „Moja przyszłość zaczyna się teraz”, finansowany ze środków unijnych. W ramach realizacji w/w projektu prowadzone są prze p. Elżbietę Rękawiczną zajęcia  pod nazwą „Szkoła twórczego gotowania”. Zajęcia te są formą rozwijania i zdobywania potrzebnych umiejętności do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego przez uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym.

W zajęciach bierze udział  sześciu uczniów klas gimnazjalnych z niepełnosprawności aintelektualną w głębszym stopniu. Zajęcia te odbywają się w poniedziałki, co dwa tygodnie po 3 godziny zegarowe.

     Aby w sposób atrakcyjny i przystępny  wykształcić  u uczniów praktyczne umiejętności kulinarne niezbędne w dorosłym życiu oraz rozwinąć  u niepełnosprawnych intelektualnie uczniów zainteresowania kulinarne  tematykę zajęć podzielono na 4 działy:

„Słodki smak świąt”, „Poznajemy smaki z różnych stron świata” „Przyjmujemy gości” „Słodkie przekąski”.

W ramach poszczególnych działów młodzież pod kierunkiem nauczyciela uczyła się przygotowywać następujące potrawy:

 „Słodki smak świąt”:

 

 1. Nauka odczytywania prostych przepisów np. obrazkowych- w trakcie zaplanowanych, cyklicznie prowadzonych zajęć,
 2. Piernik z lukrem
 3. Wielkanocne baby
 4. Kruche ciasteczka

 

„Poznajemy smaki z różnych stron świata”

 1. Pomidorowa pizza
 2. Włoskie lody i jogurty
 3. Placki ziemniaczane
 4. Hot - dogi

 

„Przyjmujemy gości”

 1. Nauka odświętnego nakrywania stołu
 2. Faszerowane jajka z pieczarkami
 3. Koreczki z szynką,  serem i warzywami
 4. Ozdobne kanapki
 5. Sałatka grecka

 

„Słodkie przekąski”

 1. Rogaliki z jabłkami
 2. Owocowa sałatka 
 3. Kolorowa sałatka
 4. Owocowe napoje

Po zrealizowaniu 48 godzin zajęć - Szkoła Twórczego Gotowania  widoczne są  następujące rezultaty pracy uczniów:

 1. Uczniowie biorący udział w zajęciach zostali wyposażw umiejętności praktyczne pozwalające im na samodzielne korzystanie z urządzeń AGD zgodnie z ich przeznaczeniem oraz posługują się podstawowym sprzętem stołowym i naczyniami.
 2. Uczniowie opanowali w dostępnym im zakresie zasady nakrywania stołów na różne okoliczności oraz przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania posiłków.
 3. Uczniowie opanowali w dostępnym im zakresie umiejętność prostych  posiłków pod kierunkiem nauczyciela
 4. Uczniowie opanowali w dostępnym im zakresie umiejętność zmywania naczyń stołowych i kuchennych, wykonywania prac porządkowych woraz umiejętność utrzymywania  higieny, czystości własnej
  i otoczenia
 5. Uczniowie opanowali w dostępnym im zakresie umiejętność  przeprowadzania pod kierunkiemobróbki wstępnej surowców oraz obróbki cieplnej warzyw.

 

Szkoła Twórczego Gotowania to zajęcia praktyczne, które wymagają systematycznego zaopatrzenia w artykuły spożywcze oraz odpowiedni do potrzeb i możliwości uczniów  sprzęt AGD. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych  w Lubinie ze środków unijnych otrzymał do realizacji w/w zajęć bardzo atrakcyjny sprzęt AGD, m.in. maszynę do wypieku chleba, maszynę do robienia lodów, hot – dogów, jogurtownicę,  naleśnikarkę, kombiwar, robot kuchenny, kuchenkę mikrofalową, patelnię teflonową. Sam sprzęt, nawet najlepszy, nie wystarcza do realizacji takich zajęć. Potrzebne są produkty, aby uczniowie mogli zaplanowane potrawy przygotować, a potem z apetytem je zjeść. Co dwa tygodnie na zajęcia dostarczane były, zgodnie ze szczegółowymi  założeniami projektu, świeże produkty spożywcze: mąka, jajka, cukier, warzywa, owoce, nabiał, przyprawy, olej, wędliny, sery itp. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem biorą udział w tych zajęciach, bardzo te zajęcia lubią ponieważ w sposób bardzo atrakcyjny  zdobywają nowe umiejętności, cenną wiedzę oraz miło spędzają czas.

Pracę uczniów na zajęciach oraz optymalne wykorzystanie otrzymanych pomocy ze środków unijnych prezentują poniższe zdjęcia.

Elżbieta Rękawiczna

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

  

Realizacja zajęć komputerowych realizowanych w ramach projektu

 „Moja przyszłość zaczyna się teraz”

   

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania wiadomości oraz opracowywania dokumentów aplikacyjnych. W projekcie uczestniczy 8 uczniów z klasy I i II Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Stopniu Lekkim.

Na zajęciach uczniowie zapoznani zostali z zasadami BHP w pracowni komputerowej. W zasobach sieci wyszukiwali konkretne informacje dotyczących różnych zawodów pod kątem swoich predyspozycji do wykonywania danego zawodu. Opracowywali dokumenty w programie Word ( teksty, grafika ). Zapoznali się z korzyściami i zagrożeniami wynikającymi z posługiwania się Internetem.

Na zajęciach uczniowie doskonalili posługiwanie się pracą w programie Word. Porządkowali swoje dokumenty ( tworzenie folderów). Wykonywali zadania opracowując dokument z tekstem i grafiką na dany temat ( edytowali grafikę, formatowali dokument wykorzystując różne opcje).

Na zajęciach zwracano uwagę na poprawny zapis ortograficzny tekstów ( zapoznano uczniów z opcją ortograficzną). Uczniowie mieli możliwość za pomocą Inernetu pogłębić wiedzę na temat swoich zainteresowań. Uczniowie zapoznali się z programem Power Point i tworzyli proste prezentacje. 

 

I. Wszoła

Realizacja zajęć komputerowych realizowanych w ramach projektu

 „Moja przyszłość zaczyna się teraz”

 

Celem zajęć jest doskonalenie podstawowej obsługi komputera, poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów. W projekcie uczestniczy 6 uczniów w tym 3 dziewczynki i 3 chłopców z klasy I – II B Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym.

Na zajęciach uczniowie zapoznani zostali z zasadami BHP w pracowni komputerowej. Doskonalili posługiwanie się myszką, otwierali aplikację programu z pulpitu. W czasie pracy doskonalili znajomość kolorów i kształtów, składali puzzle, rozpoznawali odgłosy zwierząt.

Uczniowie doskonalili znajomość cyfr, przeliczali na konkretach, doskonalili nazy owoców i warzyw, składali w całość elementy obrazkowe, doskonalili postawy ekologiczne ( zasady segregacji surowców wtórnych), doskonalili znajomość liter, zapisywali swoje imiona za pomocą klawiatury, ćwiczyli zapamiętywanie, spostrzeganie, refleks i koncentrację uwagi.

Na zajęciach uczniowie utrwalali znajomość liter, gromadzili słownictwo i za pomocą programu Paint tworzyli prace plasyczne wykorzystując barwę, kreski i figury geometryczne.

 

I. Wszoła

  

Zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego

Szkolny Ośrodek Kariery

   

 

Celem zajęć jest dostarczenie uczniom informacji w zakresie wiedzy o zawodach, przygotowanie gimnazjalistów  do podjęcia  decyzji o dalszym kształceniu  i przyszłej aktywności zawodowej oraz określenie mocnych, słabych stron, cech charakteru i  zainteresowań. Przed uczniem będącym w klasie gimnazjalnej stoi trudne zadanie: znalezienie właściwej szkoły, kierunku zawodowego zgodnego z wymogami dzisiejszego rynku oraz własnymi  predyspozycjami.

I.Świątek

 

Podsumowanie projektu „Moja przyszłość zaczyna się teraz

 

            Przez cały rok szkolny młodzież szkół gimnazjalnych kształtowała swoje umiejętności podczas różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Celem głównym w/w projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wzrost ich kompetencji kluczowych i podniesienie jakości i atrakcyjności dotychczasowej oferty, poszerzenie jej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Realizacja wszystkich zajęć przebiegała zgodnie z założeniami opracowanych programów zajęć oraz harmonogramem. Na zajęciach stosowano zasady równości szans i płci. Na bieżąco były umieszczane informacje na tablicy promocyjnej, umieszczonej w holu szkoły. Sale, w których prowadzono zajęcia były oznaczone we właściwy sposób. Otrzymane pomoce dydaktyczne zostały w pełni wykorzystane oraz oznaczone. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli również realizatorzy projektu z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych, zostały przedstawione efekty wypracowane na poszczególnych zajęciach. Efekty mieli okazje zobaczyć i wysłuchać nie tylko uczestnicy projektu, ale również uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych oraz grono pedagogiczne.

szkolny koordynator projektu Aldona Karlak