Get Adobe Flash player
Spis treści
ZFŚS
aktualności
regulamin i wnioski
Wszystkie strony

 

 

aktualności

 

 

23 marca 2016

 

Proszę o  dostarczenie do sekretariatu szkoły do dnia 31 maja każdego roku kserokopii decyzji ZUS o pobieranej emeryturze lub kserokopii PIT – 40. W/w dokumenty niezbędne są do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5%  pobieranej emerytury /KN. Art.53, ust.2/. Od osób, które nie dostarczą dokumentów nie będzie naliczony odpis na ZFŚS.

Przypominam o terminowym składaniu wniosków o świadczenia z ZFŚS.

1.W sprawie dofinansowanie do różnych form wypoczynku wniosek należy złożyć w I terminie tj. do 30lub ostatecznie w II terminie tj: do 30 września.

2.Wnioski w sprawie udzielenia pomocy materialnej w formie pieniężnej, rzeczowej lub bonów /tzw. świadczenie świąteczne/ należy składać w terminie do 15 listopada.

Jednocześnie informujemy, że świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały tego świadczenia wówczas, gdy się o nie ubiegały lub nie wystąpiły z wnioskiem w wymaganym terminie, nie mogą domagać się jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu /Regulamin ZFŚS §13 pkt 4/.

Dyrektor ZSiPO - Grażyna Dąbrowska