Get Adobe Flash player

 

 

PROJEKT

"Ćwiczę, rozumiem, potrafię"

   

    

alt

  

     
       

W roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół  i Placówek Oświatowych 

 w Lubinie  realizowany jest projekt pt "Ćwiczę, rozumiem, potrafię” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia

 i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

  

Projekt „Ćwiczę , rozumiem, potrafię” skierowany jest do uczniów klas I-III  dwóch  szkół  podstawowych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i dla uczniów klas I- III szkoły  podstawowej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym  w ZSIPO w Lubinie.

Celem głównym w/w projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% specjalnych szkół podstawowych funkcjonujących w powiecie lubińskim w roku szkolnym 2011/2012.

  

We wszystkich szkołach objętych projektem są systematycznie realizowane2 główne zadania.
1 zadanie – organizacja dodatkowych zajęć uwzględniających indywidualizację pracy z uczniem, wspierając rozpoznane potrzeby edukacyjne uczniów.
2 zadanie -  doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.
Uczniowie w/w klas biorą udział w  6 rodzajach zajęć dodatkowych realizowanych na terenie naszej szkoły
Zaplanowane w projekcie zajęcia dodatkowe mają na celu umożliwienie opanowania wiedzy przez uczniów w optymalnym stopniu. Będzie to skutkować lepszym funkcjonowaniem uczniów w życiu społecznym.

                                                                                                  czytaj więcej

 

 

   

  

  

Atrakcyjne pomoce dydaktyczne dla najmłodszych uczniów

za „unijne pieniądze”

   

 

     


pomoce projektu - galeria

Uczniowie w/w klas biorą udział w  6 rodzajach zajęć dodatkowych realizowanych na terenie naszej szkoły
 Aby realizacja tych zajęć przebiegała w sposób bardzo atrakcyjny oraz dostosowany do potrzeb i możliwości naszych uczniów zostały zakupione z unijnych funduszy bardzo atrakcyjne pomoce dydaktyczne.  Pomoce te cieszą się wśród dzieci ogromnym zainteresowaniem. Nie ma się co dziwić- są nowoczesne, kolorowe, profesjonalnie wykonane i w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości najmłodszych uczniów. Nie jest zaskoczeniem, że uczniowie z ogromnym zaangażowaniem biorą udział w tych zajęciach i  wręcz nie mogą doczekać się kolejnych.

    

Co zatem dzieci i szkoła otrzymały „w prezencie” z Europejskiego Funduszu Społecznego?


­ Do atrakcyjnego prowadzenia zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne typu: piaskownice, woreczki, karty pracy, zestawy artykułów szkolnych w walizce komplety dydaktyczne „Moje sylabki”, PUSy, tablice ze szlaczkami, klocki Logo.

­ Na zajęcia dla uczniów z trudnościami w opanowaniu podst. umiejętności matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem technologii komputerowej zakupiony został m.in.: komputer, drukarka, duże liczydło, zegary, EduRom - gry matematyczne, mapa Polski, drzewo demonstracyjne, materiały dydaktyczne do zajęć z komputerem

­ Na zajęciach psychoedukacyjnych  dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej- Trening Pamięci wykorzystywane już są m.in. ćwiczenia  dydaktyczne typu sekwencje zdarzeń, gry logiczne, Trening pamięci - 5 zmysłów, karty pracy do pamięci sekwencyjnej.

­ Zajęcia z Komunikacji Alternatywnej  (AAC) z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych do porozumiewania się – ICT, które przeznaczone są dla uczniów niemówiących mają na celu naukę korzystania z elektronicznych urządzeń do porozumiewania się (AAC). Ułatwi to na pewno zakupiony program multimedialny Afasystem - pakiet minimum, segregatory na piktogramy dla każdego ucznia, toner, papier ksero.

­ Zajęcia prowadzone metodą  stymulacji multisensorycz

nej w  Sali Doświadczania Świata. Zakupione ze środków unijnych bardzo atrakcyjne  pomoce ułatwiają uczniom wielozmysłowy odbiór bodźców a jest to m. in. lampa fluorescencyjna, tarcze obrotowe do projektora, papiery, chusty fluorescencyjne, przewody świetlne, imitator deszczu, magiczne pałeczki, sensoryczne półkule, tuba

lustrzana z granulatem UV.

­ Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego V. Sheborne są oparte na rozwoju dziecka poprzez ruch: świadomości osoby, schematu ciała i przestrzeni, rozwoju kontaktu społecznego Zakupione zostały m.in.: chusta animacyjna, klocki, tunele, piłeczki polisensoryczne, kocyki, worki do skakania, dyski do balansowania

Najlepiej zobrazują radość i zaangażowanie uczniów wykonane zdjęcia podczas pracy dzieci na zajęciach realizowanych w ramach projektu Ćwicze, rozumiem, potrafię” .

Zapraszam do miłego oglądania- WARTO!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

galeria

Koordynator szkolny
 projektu „Ćwiczę, rozumiem, potrafię”
Elżbieta Rękawiczna

 

 

 

 Założenia i realizacja projektu w roku szkolnym 2012/2013

 

W roku szkolnym 2012/2013 projekt „Ćwiczę , rozumiem, potrafię” skierowany jest do tych uczniów klas I – III   szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

i do uczniów klas I- III szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym należących do Zespołu Szkół i placówek Oświatowych w Lubinie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubiński, którzy nie brali udziału w w/w projekcie w roku szkolnym 2011/2012

Celem głównym w/w projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% specjalnych szkół podstawowych funkcjonujących w powiecie lubińskim w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013

Wdrożenie projektu „Ćwiczę, rozumiem, potrafię” zapewnia każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w specjalnych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie powiatu lubińskiego ciekawą ofertę edukacyjno- terapeutyczną, zgodną z jego indywidualnymi potrzebami
i możliwościami rozwojowymi.

Zaplanowane w projekcie zajęcia dodatkowe mają na celu umożliwienie opanowania wiedzy przez uczniów w optymalnym stopniu. Będzie to skutkować lepszym funkcjonowaniem uczniów w życiu społecznym.

 

Oferowane formy zajęć dodatkowych

Dla uczniów Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim w Lubinie zaplanowano:

  1. 1.Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu – 1 godzina w tygodniu. Do prowadzenia tych zajęć zakupione zostały w roku szkolnym 2011/2012 specjalistyczne pomoce dydaktyczne typu: piaskownice, woreczki, karty pracy,”, komplety dydaktyczne „Moje sylabki”, PUSy, tablice ze szlaczkami, klocki Logo.
  2. 2.Zajęcia dla uczniów z trudnościami w opanowaniu podstawowych umiejętności matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem technologii komputerowej- 1 godzina
    w tygodniu. Zakupiony został w roku szkolnym 2011/2012 m.in.: komputer, drukarka, duże liczydło, zegary, EduRom - gry matematyczne, mapa Polski dla najmłodszych, drzewo demonstracyjne, materiały dydaktyczne do zajęć z komputerem

 

Dla uczniów Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lubinie zaplanowano:

 

  1. 1.Zajęcia prowadzone metodą stymulacji multisensorycznej w Sali Doświadczania Świata –
    1 godzina w tygodniu. Zajęcia te przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami procesu wielozmysłowego poznawania świata. Nasza placówka dysponuje Salą Doświadczania Świata. Zostały zakupione w roku szkolnym 2011/2012 kolejne pomoce dydaktyczne ułatwiające uczniom multisensoryczny odbiór bodźców m. in. lampa fluorescencyjna, tarcze obrotowe do projektora, kredki, mazaki fluorescencyjne, przewody świetlne, imitator deszczu, magiczne pałeczki, sensoryczne półkule, tuba lustrzana z granulatem UV.
  2. 3.Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego V. Sherborne - 1 godzina w tygodniu. Zajęcia te są oparte na rozwoju poprzez ruch: świadomości osoby, schematu ciała
    i przestrzeni, rozwoju kontaktu społecznego. Zakupione zostały w roku szkolnym 2011/2012 m.in.: chusta animacyjna, tunele, piłeczki polisensoryczne, kocyki.

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczniów do projektu ” Ćwiczę , rozumiem, potrafię”.

Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Uczennice i uczniowie mają prawo brać udział w kilku formach zajęć dodatkowych zaplanowanych w projekcie; zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami dodatkowego wsparcia

Rekrutację przeprowadza się na podstawie:

1/ analizy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

2/ analizy zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznych

3/ analiz kwestionariuszy sprawności psychoruchowych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym

4/ analizy badań logopedycznych

5/ analizy osiągnięć szkolnych na podstawie dotychczasowych ocen opisowych uczniów

Uczestnikiem projektu może być uczeń lub uczennica klasy I – III uczęszczający(a) do specjalnych szkół podstawowych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić barierę w dalszym rozwoju, którzy nie brali udziału w w/w projekcie w roku szkolnym 2011/2012

 

Prawa i obowiązki uczestników projektu „ Ćwiczę , rozumiem, potrafię”.

Warunkiem uczestnictwa ucznia w zajęciach  jest podpisanie  Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym przez rodzica ucznia (opiekuna prawnego), zakwalifikowanego do udziału w poszczególnych zajęciach i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w projekcie.

Uczeń - uczestnik projektu ma przede wszystkim prawo do:

1/ bezpłatnego udziału w projekcie,

2/ rezygnacji z udziału w zajęciach, spowodowanej ważnym względem osobistym lub zdrowotnym.

3/ w szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania), uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnej rezygnacji, podpisanego również przez rodzica/opiekuna prawnego.

4/ w razie nieobecności uczestnika projektu na zajęciach rodzic/opiekun prawny ma obowiązek usprawiedliwić pisemnie tę nieobecność.

 

 

Najmłodsi uczniowie za „unijne pieniądze” ćwiczą, rozumieją i duuużo potrafią!

 

Już drugi z kolei rok szkolny  w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie  realizowany jest projekt  pt "Ćwiczę, rozumiem, potrafię” z zakresu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych realizujących nową podstawę programową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W roku szkolnym 2012/2013 projekt ten skierowany jest do tych  uczniów klas I – III    szkoły podstawowej dla dzieci  upośledzonych  umysłowo w stopniu lekkim i do uczniów klas I - III szkoły  podstawowej dla dzieci  upośledzonych umysłowo  w stopniu umiarkowanym i znacznym należących do Zespołu Szkół i placówek Oświatowych w Lubinie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubiński, którzy nie brali udziału w w/w projekcie w roku szkolnym 2011/2012

 

Uczniowie w/w klas biorą udział w  4 rodzajach zajęć dodatkowych realizowanych na terenie naszej szkoły. 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim w Lubinie uczestniczą w:

­          zajęciach dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu – 1 godzina w tygodniu.

­          zajęciach dla uczniów z trudnościami w opanowaniu podstawowych  umiejętności matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem technologii komputerowej - 1 godzina w tygodniu.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lubinie uczestniczą w :

­          zajęciach prowadzonych  metodą  stymulacji multisensorycznej w  Sali Doświadczania Świata – 1 godzina w tygodniu. Zajęcia te przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami procesu wielozmysłowego poznawania świata.

­          zajęciach prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego V. Sherborne -  1 godzina w tygodniu.

 

 Aby realizacja tych zajęć przebiegała w sposób bardzo atrakcyjny oraz dostosowany do potrzeb
 i możliwości naszych uczniów w ubiegłym roku zostały zakupione z unijnych funduszy bardzo atrakcyjne pomoce dydaktyczne.  Pomoce te stale cieszą się wśród uczniów ogromnym zainteresowaniem. Zakupione  pomoce są nowoczesne, bardzo kolorowe, w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości najmłodszych uczniów.  

Radość, ciekawość i zaangażowanie uczniów podczas zajęć projektowych w pełni oddają zdjęcia wykonane podczas pracy dzieci na zajęciach realizowanych w ramach projektu „Ćwiczę, rozumiem, potrafię” .

 

Zapraszam do miłego oglądania zdjeć.

Koordynator szkolny

 projektu „Ćwiczę, rozumiem, potrafię”

Elżbieta Rękawiczna

 

 

Elżbieta Rękawiczna


 

 

 

=>  powrót do strony głównej