Get Adobe Flash player

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

 

 

Misja

 

Rozwijanie, propagowanie inicjatyw,postaw i działań sprzyjających rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych na skutek przestępstw,wypadków drogowych,komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesów integracji w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej,integracji europejskiej,zwiększaniu aktywności życiowej,zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, kształtowaniu atmosfery zaufania i szacunku do osób niepełnosprawnych.

 

Wizytówka organizacji

 

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

- kreowanie i umacnianie wśród ludzi poczucia więzi porozumienia,

- podejmowanie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,

- współdziałanie z samorządami terytorialnymi, instytucjami pomocy społecznej, służbą zdrowia instytucjami oświatowymi,

 fundacjami i stowarzyszeniami, których programy obejmują pomoc niepełnosprawnym.

Przedmiotem działania jest sfera zadań publicznych obejmująca

 w szczególności zadania w zakresie:

- działalności charytatywnej,

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

- nauki, edukacji,oświaty i wychowania,

- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

- ochrony i promocji zdrowia,

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów

 i współpracy między społeczeństwami,

- promocji i organizacji wolontariatu.